+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Corona en Natuurbescherming

Corona en Natuurbescherming

Van om-volking naar ont-volking

(demo-politieke anamnese)

Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt.
Wäre es da nicht doch einfacher,
die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?

‘Het volk heeft het vertrouwen van de regering verspeeld.
Zou het niet gewoon gemakkelijker zijn
dat de regering het volk ontbond en er een ander voor in de plaats koos?’

– Bertolt Brecht

Sinds de Europese ‘Migratie Crisis’ van 2015 heeft binnen de Nieuw Rechts demo-politieke kritiek van het globalisme noodzakelijkerwijs de nadruk gelegen op de specifieke problematiek van etnische vervanging (‘omvolking’ door massa-immigratie), maar die focus is ten koste gegaan van aandacht voor het grotere vraagstuk van algemeen bevolkingsbeleid. Eén van de bijwerkingen van de Corona Crisis is nu echter een – vermoedelijk zeer tijdelijke – focusdraai, weg van de globalistisch-gestuurde massa-immigratie naar een wijdere kijk op de globalistische demo-politiek.

Eén van de vele voordelen die Nieuw Recht nieuwsproducenten hebben over hun concurrenten in de politiekcorrect gebonden en ideologisch verblinde Main Stream Media is hun relatieve – want zeer noodzakelijke – open kijk op de vele ‘samenzweringstheorieën’ van de lunatic fringe. Sinds de internet revolutie van de vroege jaren ’00 heeft elke serieuze Nieuw Rechtse nieuwsconsument daarom uitgebreid kennis kunnen proeven van een groot assortiment – vaak smakelijk groteske en hilarisch doorslaande – gedachte-experimenten, van alle varianten tussen de recht-toe-recht-aan ‘reptilische staatsgreep’ (ongetwijfeld versterkt door het daadwerkelijk ‘buitenaardse’ gedrag van de globalistische vijandelijke elite) en de subtielere ‘transhumanistische agenda’ (ongetwijfeld daadwerkelijk een werk in uitvoering voor de cosmetische industrie en de transgender lobby). Heel voorspelbaar heeft de Corona Crisis nu weer een vloedgolf nieuwe ‘samenzweringstheorieën’ veroorzaakt: zoals gebruikelijk kijkt men daarbij vooral naar ‘toevallige’ samenlopen van omstandigheden en cui bono argumenten (de al dan niet opzettelijke en/of experimentele inzet van een biologisch wapen, de al dan niet economisch gemotiveerde pathogene decimering van bepaalde bevolkingssegmenten, de al dan niet geplande invoering van een totalitaire versie van het globalistische). Zulke gedachte-experimenten hebben het voordeel dat ze het Nieuw Rechts narratief scherp houden en dat ze het demo-politieke gronddiscours van Nieuw Rechts terug in focus brengen. Waarschijnlijk slechts voor een kort moment heeft de Corona Crisis de kwestie van algemene bevolkingspolitiek namelijk teruggebracht in het centrum van de belangstelling. Zo is de kleinere dreiging van globalistische om-volking tijdelijk ondergeschikt aan de grotere dreiging van globalistische ont-volking. Feit is echter dat de dreiging van globalistische ontvolking eigenlijk al sinds de Val van de Muur in 1989 centraal had moeten staan: de feitelijke effecten van globalistische ontvolking zijn namelijk al intens voelbaar sinds de globalistische Machtergreifung die volgde op de ontmanteling van het Oostblok.

Eerst, in de jaren ’90, was het de beurt aan Oost-Europa en de ex-Sowjet-Unie met de invoering van ‘rampenkapitalisme’-stijl neo-liberalisme: met de ‘privatisering’ van vrijwel alle productiemiddelen, uitgebuit door ‘aasgier beleggingsfondsen’ in de post-communistische opheffingsuitverkoop van nationale industrie en infrastructuur, en de daaropvolgende de-industrialisatie deden echte honger en echte armoede daar hun herintrede. Miljoenen oudere mensen werden permanent hun kans op werk en een fatsoenlijk inkomen ontnomen en miljoenen jongere mensen werden permanent naar het buitenland verjaagd. Gras groeide over duizenden spookstadjes en spookwegen, natuurlijk altijd net buiten het gezichtsveld van de geëigende toeristenpaden terwijl zich in het voormalige Oostblok een demografische implosie van ongekende proporties voltrok. De Westerse pers besteedde er natuurlijk slechts marginaal aandacht aan – de voornaamste attracties waren de spotgoedkope kindhoertjes en postorder bruidjes. Niemand heeft ooit het aantal doden geteld dat resulteerde uit de onnodige overlijdensgevallen in onderbemande en bankroete staatsziekenhuizen, de zelfmoordgolf onder geruïneerde winkeliers en boeren en de abortus golf onder wanhopige jonge meisjes.

Daarna, in de jaren ’00, was het de beurt aan het Westen zelf, toen het Nieuwe Wereld Orde neo-liberalisme de sociaal-economische toestanden van stateloze anarchie herschiep door de interne en externe ontmanteling van de Westerse natiestaten middels een aantal gelijktijdige ‘globalisering’ projecten. Natiestaat grenzen werden weggevaagd door een combinatie van gelijktijdige ‘globaliseringen’: technologische ontwikkeling (internet, mobiele telefonie), institutionele hervorming (het VN Global Compact in 2000, het Internationale Strafhof effectief in 2002, de fysieke Euro van het ECB in 2002, het Verdrag van Lissabon effectief in 2009). In de periferie van het Westen werd hetzelfde project geïmplementeerd door de zgn. ‘Kleurenrevoluties’ (Joegoslavië in 2000, Georgië in 2003, Oekraïne in 2004). Het demografische verlies dat resulteerde onder de inheemse volkeren van het Westen werd natuurlijk cosmetisch gemaskeerd door globalistisch aangestuurde massa-immigratie uit de Derde Wereld, maar het was daarom nog niet minder reëel.

Tenslotte, in de jaren ’10, werd de meest directe en wrede vorm van globalistische ontvolking opgelegd aan de Moslim-meerderheid landen van het Midden Oosten en Noord Afrika: daar bracht de globalistisch-gestuurde ‘Arabische Lente’ revolutie, terrorisme en (burger)oorlog maar landen die toch al een demografische crisis doormaakten (overbevolking in combinatie met watertekorten, teruglopende landbouw capaciteit en ernstige degradatie van het natuurlijk leefmilieu). Het wegvallen van stabiel staatsgezag in grote delen van Libië, Syrië en Jemen, opgeteld bij de eerdere ineenstorting van Somalië, Afghanistan en Irak, resulteerde in een globalistisch-gunstige combinatie van ontvolking in het Midden Oosten en Noord Afrika (oorlog, honger, etnische zuivering, infrastructurele catastrofe) en omvolking in West Europa (humanistisch-verkochte massa-immigratie, kunstmatig afgedwongen inter-etnische welvaartsoverdracht, systematisch geplande sociale destabilisatie).

Puisqu’un mort n’a de poids que si on l’a vu mort,
cent millions des cadavres semés à travers l’histoire
ne sont qu’une fumée dans l’imagination

‘Omdat de dood geen gewicht in de schaal legt tenzij men de dode zelf heeft gezien
zijn de honderd miljoen lijken die de weg van de menselijke geschiedenis bedekken
niets meer dan een rookvlaagje van de menselijke verbeelding’

– Albert Camus, La Peste

Inmiddels zijn de jaren ’20 begonnen met een eerste ‘globale pandemie’ die het Nieuwe Wereld Orde project van de globalistische vijandelijke elite op scherp zet. Afhankelijk van de specifieke aard en effectieve uitwerking van het virus zou de Corona Crisis potentieel twee tegengestelde politieke resultaten kunnen hebben: ófwel de apocalyptische eindoverwinning van de globalistische Nieuwe Wereld Orde in te luiden (met het einde van natiestaat soevereiniteit door de ‘noodtoestand’ invoering van totalitaire transnationaal bestuur), ófwel de totale ineenstorting van de globale grootheidswaanzin (met het ontstaan van Neo-Eurazianistische multipolariteit en Etno-Nationalistische natiestaat souvereiniteit – daarover gingen de twee voorafgaande paragrafen).

Wellicht ligt na de Corona Crisis de grootste taak van Nieuw Rechts in een specifiek project van meta-politieke her-opvoeding en de-conditionering: de ontwikkeling van een substantiële demo-politieke lijn. De enige echte remedie voor globalistische omvolking en ontvolking is te vinden in een radicale verwerping van de historisch-materialistisch vertolkte règne de la quantitéi in alle aspecten van demo-politiek. Wat namelijk niet telt is de kwantiteit van de volkeren die de verschillende incidenten, crises en catastrofes van het globalisme overleven – de categorie waartoe de Corona Crisis in dit opzicht behoort is nog niet geheel duidelijk. Wat wel telt is de kwaliteit van de overlevende bevolking: zelfs als slechts een kleine fractie van de inheemse Westerse volkeren overleeft, dan kan die kleine fractie toch de kiem in zich dragen voor een zelfovertreffende wedergeboorte van de Westerse beschaving.ii Dit betekent ook dat Nieuw Rechts verplicht is tot de verwerping van het ultieme axioma van het historisch materialisme (de filosofische ‘rode lijn’ die de modernistische ideologieën van liberalisme, socialisme en fascisme verbindt), namelijk groei à l’outrance, en zijn sociaal-darwinistische gevolgtrekking, namelijk natalisme à l’outrance. Op het huidig moment van de menselijke geschiedenis – met een wereldbevolking die de kritische acht miljard grens nadert en een totale Europees-stammige bevolking die nog altijd op een historisch absoluut hoogtepunt ligt – kan het zeer wel zijn dat bevolkingskrimp een noodzakelijke voorwaarde is voor kwalitatieve sociaal-economische ontwikkeling. Op dit specifieke moment zouden de natalistische maatregelen die worden gepropageerd door minder kritische groepen binnen Dissident Rechts wel eens een funeste fout kunnen blijken te zijn – zo wie zo zijn ze onmogelijk als keeping-up-with-the-Joneses strategie ten aanzien van r-reproductie Azië en Afrika.

Nieuw Rechts zou er goed aan doen zich te herinneren dat de hoogte menselijke archetypen van de Westerse beschaving worden gevonden in haar niet-reproducerende toplaag: de eeuwig-ongetrouwde échte wetenschapper, de eenling-wolf filosoof, de écht celibaat-houdende priester, de jong-stervende krijger, de altijd-zwervende ridder en de laatst-stamboomhoudende edelman. Vanuit Traditionalistische optiek heeft de evolutie van de Westerse beschaving slechts één authentiek doel, en dat is de re-productie van deze hogere archetypen. Vanuit die optiek hebben alle inspanningen van alle Westerse mannen, alle offers van alle Westerse vrouwen en alle kinderen die uit hen worden geboren slechts een doel, namelijk het – zeer zelden – voortbrengen van deze zeer schaarse hogere archetypen. Zij zijn ons meest kostbare erfgoed, want zij kunnen, uit de grootheid van hun ziel, onze hele beschaving keer op keer uit het niets herscheppen – ook wanneer het noodlot al haar materiële grondvesten door één of andere catastrofe uitwist. Alleen de ondergang van deze archetypes – door decadente vredestijd, door pandemische ontvolking of door genocidale oorlogsvoering – zou de Westerse beschaving haar raison d’être ontnemen.

For however the fortune of war shall go,
may it not come to pass that much that was fair and wonderful
shall pass forever out of earth?

‘Want zou het niet kunnen zijn dat, ongeacht hoe de uitkomst van de oorlog,
veel dat schoon en wonderbaar was voor altijd van de aardbodem zal verdwijnen?’

– ‘Théoden’, De Twee Torens

Vergeet nooit een goede crisis uit te buiten’

(eco-politieke anamnese – met iets uit de systeempersiii)

Ga niet uit van het haalbare, maar van het denkbare

– Pim Fortuyn

…[D]eze coronacrisis [is] een mooie gelegenheid om eens radicaal na te denken over de manier waarop wij onze samenleving en openbare ruimte inrichten. …[H]et zalige effect van het ineenstorten van het toerisme en de massaconsumptie: …[g]een straten vol doorgeblowde hispagnolen en dronken easyjetbritten, geen sjokkende dikke provincialen met tassen vol door kindslaven in Bangladesh gefabriceerde wegwerpkleding, crisis bij de vreetschuren vol leedvlees uit de bio-industrie – je mag het eigenlijk niet zeggen, maar stiekem is het best prettig. Het grootkapitaal en de patjepeeërs van de vreet- en vastgoedlobby horen het natuurlijk liever niet, maar het wordt eindelijk weer een beetje leefbaar in de stad.

…Als het virus één ding aantoont, dan is het wel dat het there is no alternative-liberalisme van laagwaardig toerisme, fast fashion, open grenzen en verrommeling van de openbare ruimte wel degelijk negatieve consequenties heeft. De laagwaardige globalisering en massamigratie heeft een giftig klimaat veroorzaakt waar mens en dier veel te dicht op elkaar leven in stenen jungles, door fijnstof en giftige uitstoot kwetsbaar voor longziekten en voortdurend rochelend en kuchend op drift in overgesubsidieerde autootjes en vliegtuigjes – en daar plukken we nu de wrange vruchten van. Al sinds SARS waren de experts bang dat er ooit als reactie op de planetaire roofbouw een virusje zou overspringen van dier op mens en dat dat een verwoestend spoor zou trekken door de urbane centra van de wereld, en nu is het dan eindelijk zo ver.

Never waste a good crisis…: dit is het moment om gezonde restricties op massatoerisme in te voeren en de steden weer leefbaar en gezond te maken voor de inwoners. Weg met het pamperen van de low cost carriers en de verwende luchtvaartlobby, weg met de disneyficatie van de binnenstad, weg met ons idiote geforens in veel te grote auto’s en overvolle treinen. …Aangezien we toch allemaal veel meer thuis moeten werken en de bureauslaven zich nu realiseren dat al die face time in zielloze kantoorkolossen aan de rand van de stad verspilde tijd was, is het een goed idee om kleinschalige, gezellige huiskamerkantoren voor kleine teams of zzp-collectieven te beginnen in de straten waar nu rommelwinkels en vreetschuren heersen. …Het zou meteen een mooi moment zijn om ten bate van onze collectieve pulmonaire gezondheid de versteende koopgoten om te toveren in groene stroken en al onze gedempte grachten weer open te gooien. Auto’s weren, om van de scooters van het tuig dat te belazerd is om te fietsen, nog maar te zwijgen.

Het zou ook een goed moment zijn om eindelijk eens wat te doen aan de import van veel te goedkope, niet-duurzame of recyclebare en onder erbarmelijke omstandigheden geproduceerde goederen. Beheersing, beschaving, rust, reinheid en regelmaat: het zijn allemaal vieze woorden voor de kongsi van pandjesbazen, leasebakrijders en postmoderne opengrenzenrelativisten die de boel runt in Nederland, maar zo’n pandemie toont mooi aan dat we zonder al deze zaken ten onder gaan aan onze verslaving aan goedkope globalisering.

Bewezen hebbend dat ook de stilstaande klok van de systeempers één keer per dag de juiste tijd kan aangeven, sluit deze paragraaf af met een veel-verklarend woorden en getallen lijstje (bron laatste categorie: CBS):

Streven naar duurzaamheid zonder bevolkingsreductie is dweilen met de kraan open

– ‘Manifest Overbevolking’, De Club van Tien Miljoen
(referentiepunt 1950: 10.027.000 inwoners)

Nederland is vol, ten dele overvol

– HM Koningin Juliana (1979: 13.986.000 inwoners)

Nederland is vol, vol, vol

– Jelle Zijlstra (1997: 15.567.000 inwoners)

Ik zal niet zeggen dat Nederland vol is, maar wel behoorlijk druk. In mijn ogen zelfs een beetje te druk

– Pim Fortuyn (2001: 15.987.000 inwoners)

Dit is gewoon een waanzinnig (((gaaf))) land

– Mark Rutte (2015: 16.901.000 inwoners)

Post-Marrakesh, Pre-Corona 2019: 17.424.000

Requiescant In Pace

Don’t Look Now’iv

(eco-politieke anamnese – Greta Thunberg)

In the face of madness
I stood and I screamed:
‘You can’t have me!’
Crying, as I chased the poisoned shadow away
In its place, I planted a seed
And I watched it
As it blossomed

‘In ‘t aangezicht van de waanzin
stond ik op en ik schreeuwde het uit
“Mij zul je niet krijgen!”
Ik huilde toen ik de giftige schaduw verjoeg
In plaats daarvan plantte ik toen een zaadje
en ik bleef kijken
terwijl het opbloeide’

– Lupa G, ‘The Secret’

Een twistpunt binnen Nieuw Rechts dat evenveel zinloze verdeeldheid opwekt als de ‘Joodse’, ‘Islamitische’ en ‘Alloseksuele’ Vraagstukkenv maar dat veel minder prioriteit krijgt is het ‘Klimaat’ Vraagstuk. Ondanks zijn perfecte geloofsbrieven in de Diep Groen beweging – terug te voeren op het Oud Rechtse eco-fascisme (Richard Darré, Savitri Devi Mukherjivi) en de vroege New Age diepte-ecologie (Garrett Harding, Pentti Linkolavii) – loopt Nieuw Rechts gevaar zijn holistisch-ecologisch grondvisie uit het oog te verliezen door aansluiting te zoeken bij de (al dan niet oprechte) ‘klimaat-ontkenners’ van het civiel-nationalistische en alt-light populisme. Gezien de catastrofale schade die in de afgelopen decennia is toegebracht aan het globale ecosysteem door ongecontroleerde ‘demografische groei’ in de Derde Wereld en de onhoudbare ‘economische groei’ in de Eerste Wereld – nu pervers gecombineerd in vervangings-niveau Derde Wereld massa-migratie naar de Eerste Wereld – is het de hoogste tijd om Nieuw Rechts rigoureus te zuiveren van deze onwaardige zwakte. De Corona Crisis biedt Nieuw Rechts nu de perfecte gelegenheid om een duidelijk keuze te maken voor zijn holistisch-ecologische kernwaarden, een keuze die tegelijk het liberaal-linkse politieke monopolie op de ‘groene agenda’ kan breken – een niet onbelangrijke meevaller omdat Nieuw Rechts zich zo toegang kan verschaffen electorale ‘groeimarkt’ onder in toenemende mate eco-bewuste inheemse jongere generaties van de Westerse landen. Zoals aangegeven in de vorige paragraaf komt het analytische verband tussen ecologie, demografie en etniciteit dat werd benadrukt in de oude Diep Groen bewegingviii – het is de hoogste tijd dat Nieuw Rechts de links-liberaal pseudo-groenen voorgoed hun aanspraak op de ecologische moral high ground ontneemt.

Het is de hoogste tijd voor Nieuw Rechts om deze uitdaging op de meest directe manier aan te gaan – men kan beginnen met het openlijk en eerlijk confronteren van de boodschap van de waarschijnlijk meest tot de verbeelding sprekende vertegenwoordiger van het hedendaagse milieu-activisme: Greta Thunberg. Helemaal los van de niet-ecologische praatjes en de niet-ecologische agendas van de mensen om haar heen (familie, ‘vrienden’, fellow-travellers) – zelfs helemaal los van die van haarzelf – is het noodzakelijk dat Nieuw Rechts zich datgene uit haar repertoire toe-eigent dat zij op meest authentieke wijze vertegenwoordigt, en zelfs belichaamt: ecologisch bewustzijn. Het is daarbij goed zich voor ogen te houden dat deze toe-eigening helemaal los moet worden gezien van de zeer terechte Nieuw Rechtse kritiek op het liberaal-linkse grüne Wende verdienmodel dat milieubewustzijn alleen maar mobiliseert ten bate van nepotistische zakkenvullers op kosten van miljoenen belastingbetalers. Deze toe-eigening uitdaging wordt ook nog eens aanzienlijk bemoeilijkt door het feit dat de milieu-activistische boodschap van Thunberg, nu 17 jaar oud, heel gemakkelijk kan worden afgedaan als ‘gestoord’. Zij heeft namelijk een psychiatrische diagnose die drie zogenaamde ‘stoornissen’ noemt: Asperger Syndroom, Obsessief-Compulsieve Stoornis en Selectief Mutisme. Het is echter belangrijk aan te tekenen dat deze drie ‘diagnoses’, recent steeds frequenter gesteld bij jonge Westerse mensen en door achtergebleven critici ook wel ‘modieus’ genoemd, feitelijk op niets anders duiden dan op persoonsgebonden maar collectief ‘onmodieuze’ kwaliteiten die grotendeels genetische zijn bepaald maar die in steeds mindere mate te combineren zijn met het zogenaamde ‘normale leven’ in het openluchtgekkenhuis waartoe de Westerse wereld nu is verworden.

Zo is het ‘Asperger Syndroom’ niets anders dan een genetisch bepaalde combinatie van hoge intelligentie, ingebouwde zelfdiscipline en geautomatiseerde eerlijkheid die hoge waardering zou vinden in alle sociaal-economische dispensaties behalve die van de ressentiment-voedende hyper-democratie en de alles-nivellerende idiocratie zoals nu prevalerend in de meeste Westerse landen. Op soortgelijke wijze is de ‘Obsessief-Compulsieve Stoornis’ te relateren aan perfectionistische normzetting en nauwgezette naleving van persoonlijke integriteit – kwaliteiten die niet zijn te combineren met de Gordon Gecko-geïnspireerde greed is good mentaliteit en de Kim Kardashian- geïnspireerde me, myself and I zelfstilering die voortvloeien uit de nihilistische conditionereing en het collectieve narcisme van de Westerse post-moderniteit. En dan is er nog Thunberg’s derde ‘diagnose’, ‘Selectief Mutisme’: dit verschijnsel werkelijk als ‘stoornis’ te bestempelen betekent het afschrijven van het hele hogere segment van de mensheid – dit zou gelijk staan aan de psychiatrisering van alle echte filosofen, kloosterlingen, krijgers en edellieden want dat zijn allemaal mensen die weten te zwijgen. Laat ons luisteren naar wat Grunberg zelf over haar ‘Selectief Mutisme’ te zeggen had: That basically means I only speak when I think it’s necessary ‘Dat betekent dat ik alleen spreek wanneer ik denk dat het nodig is’.

Laten we daarom luisteren naar wat zij op 23 september 2019 te zeggen had in New York, toen haar werd gevraagd het woord te doen op de VN Climate Action Summit. Laten we zien of zij daar iets heeft gezegd dat niet de waarheid was, ook al was het het soort waarheid dat mensen liever niet onder ogen zien. Het soort waarheid dat je niet meer ziet als het te dichtbij je is. Over de winters en de Hollandse ijstaferelen die zijn verdwenen. Over de ooit-eeuwige gletsjers die zijn gesmolten. Over de oude deltaland-rivieren die nu zomers droogvallen. Over de oerbossen die zijn geveld ter wille van de zoveelste wegwerp-meubel-mode. Over de gestorven koraalriffen die zijn gebleekt ter wille van de zoveelste verre-vlieg-vakantie. Over de bijen die mysterieus verdwenen in de tijd dat mobiele zendmasten het hele land binnen kwaak-en-twitter-bereik moesten brengen. Het soort waarheid waarvoor een dwars 16-jarig meisje opstond en dat zij de moed had in het gezicht te slingeren van een hoogst arrogant publiek van hele grote boze wolven. Dit is (het meeste van) wat zij zei:

Dit is helemaal verkeerd. Ik zou hier niet moeten staan. Ik zou weer op school aan de andere kant van de oceaan moeten zijn. Maar komen jullie allemaal naar mij voor hoop. Hoe durven jullie!

Jullie hebben mijn dromen en mijn jeugd gestolen met jullie lege woorden. En toch ben ik een van de gelukkigen. Mensen lijden. Mensen gaan dood. Hele ecosystemen zijn aan het instorten. We staan ​​aan het begin van een massale uitsterving. En alles waar jullie over kunnen praten is geld en sprookjes van eeuwige economische groei. Hoe durven jullie!

Al meer dan 30 jaar is de wetenschap glashelder. Hoe durven jullie weg te blijven kijken en hier te komen zeggen dat jullie genoeg doen, terwijl de benodigde politiek en oplossingen nog nergens te bekennen zijn. Jullie zeggen ons te horen en de urgentie te begrijpen. Maar hoe verdrietig en boos ik ook ben, ik wil dat niet geloven. Want als jullie de situatie echt zouden begrijpen en toch zouden blijven falen, zouden jullie slecht zijn. En ik weiger dat te geloven.

…Jullie zijn nog steeds niet volwassen genoeg om de dingen te benoemen voor wat ze zijn. Jullie laten ons in de steek. Maar jonge mensen beginnen jullie verraad te begrijpen. De ogen van alle toekomstige generaties zijn op jullie gericht. En als jullie ervoor kiezen om ons in de steek te laten dan zeg ik: we zullen jullie nooit zullen vergeven. Jullie zullen hier niet mee wegkomen. Hier, hier en nu, trekken we de streep. De wereld wordt wakker. En er komt verandering, of jullie het nu leuk vinden of niet.

Children and fools always speak the truth

‘Het zijn de kinderen en de dwazen die de waarheid spreken’

– Mark Twain

i Verwijzing naar het kosmologische werk Le règne de la quantité et les signes des temps (‘De heerschappij van de kwantiteit en de tekenen des tijd’) uit 1945 van de Franse Traditionalist René Guénon (1886-1951).

ii Verg. Alexander Wolfheze, Alba Rosa. Tien Traditionalistische opstellen over de Crisis van het Moderne Westen (Arktos: Londen, 2019) 203ff.

iii Citaten uit Constanteyn Roelofs’ artikel ‘Moge coronavirus het failliet van goedkope globalisering worden’. Elsevier Weekblad, 18 maart 2020.

iv Verwijzing naar de cult thriller film Don’t Look Now (‘Nu niet kijken’) uit 1973 van de Engelse regisseur Nicholas Roeg (1928-2018).

v Voor de insteek van de schrijver inzake deze vraagstukken, verg. (alle artikelen vrij toegankelijk), respectievelijk, Alexander Wolfheze, ‘Van JQ naar IQ’. Identiteit Nederland 16 maart 2019, (Engelstalig) A Note on the Islamic Question (‘Een voetnoot op het Islam Vraagstuk’). Counter-Currents, 8 July 2019 (plus aanvulling in ‘Albus in Albis’. Amerika, 5 September 2019) en ‘La vie d’Adèle: alt-seksualiteit en etnisch conflict’. Identiteit Nederland, 4 juli 2019.

vi Savitri Devi Mukherji’s meest direct ‘groen-relevante’ werk is The Impeachment of Man (‘Aanklacht tegen de mensheid’, eerste uitgave 1959), is vrij digitaal toegankelijk in The Savitri Devi Archive.

vii Pentti Linkola’s meest recente werk, Can Life Prevail? A Revolutionary Approach to the Environmental Crisis (‘Het het leven overleven? Een revolutionaire benadering van de milieucrisis’, 2009), is als paperback, e-book en audioboek beschikbaar via Arktos Media.

viii In Nederland werd de oude Diep Groen beweging vanaf 1980 in de nationalistische politiek prominent vertegenwoordigd door kaderleden van de Centrum Partij zoals Henry Brookman en Alfred Vierling.Afbeelding: ‘Discharge pipe’, bijgesneden. © Fotograaf: Bobo12345 , bron: Wikimedia. In het publieke domein.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *