+31 (0) 6 44272469
info@idnl.org

Partijprogramma 2021

( Bekijk het programma hier als pdf )

INLEIDING


Opzet

Deze inleiding beschrijft kort het maatschappijbeeld van IDNL en geeft de speerpunten van het verkiezingsprogramma. Daarna volgt een kort verkiezingsprogramma op hoofdlijnen. De hoogste prioriteit van Nederlands Nieuw Rechts moet de toekomst van het Nederlandse volk zijn, maar die toekomst dient ook recht doen aan de geschiedenis: er dient ook een plaatsje te zijn voor historische minderheidsrechten. Mogelijke aanpassingen voor niet-Nederlandse minderheden (die Nederlands staatsburger zouden kunnen blijven zonder gedwongen te zijn de Nederlandse nationaliteit na te streven) zijn cursief weergegeven. Nieuw Rechts dient hierbij te bedenken dat het uitwerken en het verwezenlijken van nieuwe maatschappelijke spelregels een nieuwe maatschappelijke consensus vergt. In de Nederlandse context vergt dit geduld, redelijkheid, compromisbereidheid en inventiviteit.

De enig mogelijke uitgangspunten van Nederlands Nieuw Rechts zijn daarenboven: democratisch draagvlak, vigerende wetgeving en principiële geweldloosheid. Dat wil zeggen dat IDNL er uitdrukkelijk voor kiest alle in dit programma aangedragen punten met democratische middelen (verkiezingen) en via de geijkte rechtsgang (grond/wetswijzigingen) te verwezenlijken.

Maatschappijbeeld

Voor een IDNL gaat het welzijn van de Nederlandse volksgemeenschap als geheel boven het welzijn van het individu en de toekomst van de kinderen van die volksgemeenschap gaat boven alle individuele vrijheden en voorkeuren in het heden. Kinderrechten gaan daarom boven alles – ook boven vrouwenrechten. IDNL zet dus in op een drastische aanpassing van de nu allesoverheersende ‘liberaal-normativistische’ sociale ‘normen’, juridische ‘rechten’ en bureaucratische ‘procedures’: die zijn namelijk strijdig met het grotere collectieve belang van de volksgemeenschap. Een top-down juridisch-administratieve correctie van de liberaal-normativistische praktijk is echter onmogelijk zonder een voorafgaand bottom-up om-denken en om-voelen van de aan deze praktijk ten grondslag liggende a-sociale ‘individualistische’ anti-normen en anti-waarden. Pas wanneer de individuele mensen die de volksgemeenschap uitmaken zelf een andere leefwereld willen, kan die gemeenschap andere spelregels invoeren. Al dan niet formeel-bindende regels en rechten zijn dus secundair: vrijwillige keuzes en zelfervaren plichten blijven primair. Pas wanneer het collectief om-denken en om-voelen zich afdoende herricht naar een boven-individuele en toekomst-bestendige visie zal er collectief draagvlak te vinden zijn voor spelregels die passen bij die visie. Vanuit het perspectief van IDNL dienen zulke spelregels het eeuwig vastliggende beste uit onze traditie te verenigen met het nieuw uitgevonden beste uit de moderne wereld. De authentieke rechten die horen bij authentieke identiteiten – geslachtsidentiteit, leeftijdsidentiteit, gezinsidentiteit, etnische identiteit – kunnen heel goed met nieuwe techniek, nieuw denken en nieuw voelen worden verenigd. Het is aan de nieuwe generatie om deze mogelijkheid te verwezenlijken. Daarbij is voorzichtig en bedachtzaam beleid nodig naar kwetsbare groepen als vrouwen, alloseksuelen en etnische minderheden, zonder overigens te vervallen in Social Justice Warrior ‘emancipisme’. Het ‘recht’ op levensbeschouwelijke, relationele, inter-etnische en seksueel-oriënterende experimenten kan op individueel niveau blijven bestaan – maar mag geen schade berokkenen aan de volksgemeenschap en aan haar volgende generatie. Geen recht zonder plicht. IDNL stelt dat er een ‘gouden middenweg’ kan en zal worden gevonden.

Belangrijkste Speerpunten

(1) Politieke soevereiniteit:

Een wijziging van de grondwet, waarbij overdracht van de Nederlandse soevereiniteit aan internationale instanties uitdrukkelijk verboden wordt. Uit de EU; uit de Euro; uit Schengen; uit Vluchtelingenverdrag; uit Marrakesj Pact; nationaal en restrictief visumbeleid; flexibele verblijfsvergunningen voor kortdurende arbeid in schaarstesectoren – zonder toegang tot sociale zekerheid; permanente en totale grenscontrole; herinvoering meldplicht voor alle vreemdelingen; versterking defensie. De afscheiding van België in 1830 zien wij als een groot verlies voor ons volk. Wij streven daarom naar hereniging met het Nederlandstalige deel van België. Daarnaast koesteren wij onze verbondenheid met de Afrikaners en willen de immigratie voor deze volksgenoten vergemakkelijken nu Zuid-Afrika steeds verder afglijdt naar anarchie.

(2) Economische soevereiniteit:

Einde aan de ‘omgekeerde Robin Hood’ praktijken van de globalistische subsidie- en woeker-praktijken die worden gefaciliteerd via anti-nationale mechanismen als de EU, de ECB, de Wereldbank en het IMF. De reële handelsbelangen van een soeverein Nederland zijn het beste gediend met een flexibele combinatie van tijdelijke bilaterale verdragen plus een door internationale neutraliteit en soepele regelgeving bevorderd vestigingsklimaat. Geen enkele ‘internationale afspraak’, geen enkel ‘economisch belang’ en geen enkel ‘marktmechanisme’ staat boven de welvaart, het welzijn en het toekomstperspectief van Nederland.

(3) Identiteit:

Onderscheid tussen papieren staatsburgerschap en aangeboren etniciteit; tegen massa-immigratie, tegen ‘multiculturele diversiteit’, tegen ‘internationalisering’ van het onderwijs, tegen verengelsing van de taal, tegen cultuurmarxistische indoctrinatie in de massamedia; tegen islamisering van de publieke ruimte (verbod op minaretten, op gebedsoproepen, op gezichtsbedekkende kledij); benadrukken nationale identiteit in publieke ruimte: vlag en koninklijk portret in alle klaslokalen en alle overheidskantoren, volkslied bij dagafsluiting in alle media.

(4) Omkering van de omvolking:

DRAS – Deportatie, Remigratie, Assimilatie, Segregatie

Voortvarende deportatie van terroristische, jihadistische en zwaar criminele vreemdelingen; gesubsidieerde remigratie van vreemdelingen; selectieve assimilatie van verdienstelijke vreemdelingen; vrijwillige segregatie van overblijvende vreemdelingen; permanente stopzetting van alle asielaanvragen; strafbaarstelling illegaliteit en het faciliteren van illegaliteit; strenge herbeoordeling en standaard financieel verhaal opvang- en procedure-kosten voor alle asielaanvragen van de afgelopen 40 jaar.

(5) Etnische zelfbeschikking:

SEK – Soevereiniteit in Eigen Kring

Vrijheid van associatie van etnische en religieuze groepen met ruimte voor eigen sociale zekerheid, eigen onderwijs, eigen familierecht en eigen wijken; collectieve en wederzijdse juridische aansprakelijkheid van etnische gemeenschappen voor inter-etnische terreur, criminaliteit en overlast; exclusief voorbehoud van gezagsfuncties in landelijk bestuur, justitie, politie en defensie aan etnische Nederlanders; beperkte privileges voor ex-koloniale ‘rijksgenoten’ m.b.t. verblijfsrecht, sociale zekerheid en politieke vertegenwoordiging.


(6) Vrijheid van Meningsuiting en Associatie

Wij geloven in de traditionele zelfbeschikking in de sociale en economische relaties die mensen uit vrije wil aangaan. Daarin mag de staat geen rol spelen. Dit betekent onder andere vrijheid tot vrijwillige segregatie, ‘soevereiniteit in eigen kring’ en subsidiariteit. Verder is het niet aan de staat om op te leggen hoe mensen horen te denken en mensen te dwingen tot een bepaalde overtuiging. Wij staan voor de vrijheid om over identiteit, etniciteit en de geschiedenis te spreken zonder politiek-correcte censuur. Alleen de oproep tot geweld moet strafbaar zijn.


Verdere speerpunten

(7) Volkssolidariteit

Een einde van de globaal-kapitalistische jungle-strijd van ‘allen tegen allen’

Exclusief voor Nederlanders: voorrang op landelijke woning- en arbeidsmarkt; exclusieve toegang tot overheidsfuncties en -subsidies; einde studieleenstelsel; nationaal ziekenfonds met inkomensafhankelijke premies en kleine eigen bijdragen; verlaging BTW op alle vormen van zorg, medicijnen en medische hulpmiddelen; nationale schuldsanering (verplichte finale kwijting van hypothecaire en niet-zakelijke individuele schulden door banken); vervanging bijstand door niet-tijdgebonden doel-uitkeringen voor (jong)arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en weduwen (onvrijwillig alleenstaande moeders worden gelijkgesteld met weduwen); standaard overheidsgesubsidieerde minimumloonbanen voor alle werkloze kostwinners.

(8) Justitiële hervorming:

Tegen sabotage van wet en wetshandhaving

Standaarddeportatie criminele vreemdelingen; vervanging ‘TBS’ en ‘taakstraffen’ door dwangarbeid en verlies van burgerrechten; invoering juryrechtspraak; invoering ‘collectieve klacht’ procesoptie (voor collectief gedupeerden); verhoging letselschadebedragen; verruiming capaciteit voor alle wetshandhavers; effectiever instrumentarium voor wethandhaving in publieke ruimte: ruimere geweldinstructie, frequentere OV-reisverboden, ontneming rijbevoegdheid voor niet-verkeersdelicten, huisarrest voor veelplegers, standaard intrekken paspoort plus uitreisverbod voor drugs- en mensenhandel-veroordeelden; combinatie politieke enquête en volkstribunaal voor het berechten van globalistisch volks- en landsverraad; herinvoering van de doodstraf onder strikte voorwaarden; grondige reorganisatie van het Ministerie van Justitie, waarbij al het hogere personeel opnieuw naar een functie moet solliciteren. Rechters moeten voor een termijn van tien jaar worden benoemd. Tevens willen wij een onderzoek naar de mogelijkheid om rechters en officieren van justitie via verkiezingen te laten benoemen.

(9) Econ-logie:

Tegen grootkapitaal & doorgeslagen materialisme

Gedeeltelijke en gerichte deprivatisering bankensector, nutsbedrijven, openbaar vervoer, telecommunicatiesector; bilaterale in plaats van globalistische handelsverdragen; maximale autarkie (protectionistische maatregelen tbv vitale agrarische en industriële sector); herstel en bescherming vitale nationale industrie; herstel en bescherming van kleinschalige en duurzame landbouw, veeteelt en visserij; verlaging BTW op biologische en vleesvervangende producten; lange termijnbevolkingspolitiek gericht op ecologische houdbaarheid en etnische stabiliteit; Groen-Rechts bio-ethisch beleid door totaalverbod op rituele slacht, dierproeven, sportvisserij en jacht; geleidelijke en gesubsidieerde afbouw bio-industrie; Overschakeling naar ‘Regenerative Agriculture’. Hierbij ligt de nadruk op regeneratie van de bovenlaag, verhoging van de biodiversiteit en verbetering van de watercyclus; de helft van ons grondgebied moet gereserveerd worden voor vrije natuurlijke ontwikkeing; oneerlijke concurrentie uit landen die het met het dierenwelzijn niet zo nauw nemen, zoals de ‘plofkippen’ uit de Oekraïne, worden tegengegaan door importheffingen en importverboden; Wat alterntieve energiebronnen betreft: waterstof zien wij als prima toekomstig alternatieve energiedrager c.q. brandstof. De voor de productie van waterstof benodigde electriciteit zal bijvoorbeeld door kernenergie geleverd kunnen worden; verplichte zorgverzekering voor vee en huisdieren; verbod op inbeslagname huisdieren door deurwaarders.


(10) Bestuurlijke hervorming:

Tegen doorgeslagen ‘gelijke rechten’

Verhoogde eisen voor kiesrecht (voor actief kiesrecht leeftijdsgrens naar 21 jaar, eis van netto belastingbijdrage en vervulde dienstplicht, uitsluiting van gedetineerden); versterkte rechten van de Kroon in landelijk bestuur (einde ministeriële verantwoordelijkheid, initiatief bij regeringsformatie, directe benoeming van niet-partijgebonden ministers (ter voorkoming van invloed door ondoorzichtige ‘partijen’ of bevooroordeelde belangenorganisaties), verruiming van het koninklijk gratierecht, herinvoering verbod op majesteitsschennis); nieuwe democratie (bindend referendum, gekozen burgemeester, digitale volksraadplegingen); verplicht vervroegd pensioen en verkiezingsuitsluiting voor alle huidige kartelpolitici.


(11) Maatschappelijke hervorming

Tegen doorgeslagen ‘individualisme’

Strikte beperking abortus; versterking traditionele gezinsvoering door betaald moederschapschap en fiscale voordelen voor eenverdieners; strikte beperking echtscheiding in gezinnen met jonge kinderen; afschaffen automatische alimentatieplicht bij echtscheiding – alimentatie wordt afhankelijk van schuldvraag; standaard kinderrecht om te weten wie je ouders zijn (tegen de ‘alleenstaand moederschap’, tegen anonieme adoptie, tegen ‘donor’ en ‘draagmoeder’ praktijken); einde ‘homohuwelijk’; einde feminisatie (vrouwelijke overbezetting, vergadercultuur) in het onderwijs; invoering (eventueel maatschappelijke) dienstplicht voor etnische Nederlanders; einde vergoeding voor ‘transgender’-operaties door verzekeringsmaatschappijen.

PROGRAMMA


Deportatie-Remigratie-Assimilatie-Segregatie

(1) Onmiddellijke afschaffing asiel- en vluchtelingenstatus, onmiddellijke beëindiging gezinshereniging en -vorming voor alle niet-etnische Nederlanders en niet-rijksgenoten. Strafbaar stellen van illegaliteit en van het faciliteren van illegaliteit -met intensieve handhaving en actief deportatiebeleid.

(2) Systematische en voortvarende deportatie van terroristen, jihadisten, zware criminelen, grootfraudeurs, illegalen en ‘kansloze asielzoekers’ – eendagsprocedure. Waar nodig worden de Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marine ingezet om repatrianten fysiek weg te brengen.

(3) Tijdelijk remigratiepardon waardoor alle vreemdelingen in staat worden gesteld zonder verder onderzoek met een eenmalige vertrekpremie te vertrekken. Men moet dan officieel afstand doen van Nederlands staatsburgerschap, van verblijfsrecht en van uitkeringsrecht – en men moet zich met DNA, vingerafdruk en irisscan identificeren.

(4) Internationale onderhandeling over amnestie van terugkerende politieke vluchtelingen naar hun land van herkomst. Daarnaast speciale remigratieverdragen voor gesubsidieerde hervestiging van moeilijk herplaatsbare ex-asielzoekers in andere, veilige Derde Wereld landen.

(5) Na ‘Nexit’ een ruimhartige overgangsregeling voor EU arbeidsmigranten die werkzaam blijven en/of rechten hebben opgebouwd – desgewenst mogen zij eenmalig gebruik maken van het tijdelijke remigratiepardon.

(5) Na afloop van de remigratiepardon fase komt er een onderzoeksfase. Voor ex-gastarbeiders houdt dat in: een strenge herbeoordeling van economische zelfstandigheid, op crimineel verleden en op voorzieningenfraude. Zij die niet economisch zelfstandig zijn, die een crimineel verleden hebben of die op fraude worden betrapt worden gedeporteerd. Voor ex-‘asielzoekers’ houdt dat in: een strenge herbeoordeling van alle ‘asielaanvragen’ sinds 1980, op identiteit zowel als ‘vluchtverhaal’. Fraudeurs worden gedeporteerd, niet-fraudeurs die inmiddels veilig naar hun thuisland kunnen terugkeren worden teruggestuurd met een remigratieuitkering. Niet-fraudeurs die niet veilig terugkunnen worden kunnen ofwel met een remigratieuitkering naar een ander land gaan, ofwel als echte ‘vluchteling’ blijven, maar zonder recht op permanent verblijfsstatus en zonder recht op Nederlandse sociale voorzieningen. Voor deze groep komt er speciale groepshuisvesting met voorzieningen in natura. In de onderzoeksfase kunnen uitzonderingen worden gemaakt in geval van alternatieve verblijfsgronden (bijvoorbeeld op grond van huwelijksverblijf bij een etnische Nederlander).

(6) Alle ex-gastarbeiders en ex-asielzoekers die na de remigratiepardon fase en na de onderzoeksfase overblijven krijgen te maken met een terugharkregeling: zij dienen alle van Nederlandse zijde aan hen geleverde voorzieningen terug te betalen, (bijvoorbeeld de kosten van eventuele asielprocedures en van genoten uitkeringen), plus rente en met terugwerkende kracht.

(7) Voor de na deze maatregelen overblijvende vreemdelingen ontstaat op basis van de vrijheid van associatie een vrijwillige keuze tussen assimilatie en segregatie. Zij kunnen ervoor kiezen te assimileren op basis van strenge voorwaarden, waaronder minimaal verblijf van 10 jaar én beheersing van Nederlandse taal op staatsexamenniveau én naamswijziging naar een Nederlandse voor- en achternaam én bewezen Christelijke of Humanistische levensovertuiging én economische zelfstandigheid én vlekkeloze levenswandel. Zij die daar niet voor kiezen staat het vrij met soevereiniteit in eigen sfeer permanent als gasten in Nederland te blijven met eigen rechten, eigen politie, eigen burgerlijke stand, eigen sociale voorzieningen, eigen infrastructuur en, desgewenst, eigen woonwijken. De opties van deportatie (bij wangedrag), remigratie met een remigratie uitkering (bij inkomstenverlies, huwelijk of pensionering) en assimilatie (bij bewezen inspanning) blijven voor hen openstaan.

(8) De in sfeersoevereiniteit levende vreemdelingen die geen niet-rijksgenoten zijn, worden beschouwd als gasten en hebben als zodanig minder rechten dan inheemse Nederlanders en rijksgenoten. Zij hebben geen recht op Nederlandse voorzieningen, op grensoverschrijdende gezinshereniging of -vorming en op inmenging in het Nederlandse politieke bedrijf. Zij worden juridisch ook collectief aansprakelijk voor misdrijven en wetsovertredingen die individuen uit hun midden begaan tegen het gastgevende Nederlandse volk.

(9) Er komt een nieuwe nationale visumwetgeving op basis van restrictief maar flexibel arbeidsmarktgericht toelatingsbeleid met langere wachttijden, grondiger antecedentenonderzoek en zeer hoge waarborgsommen, notarieel beheerd na storting door sponsor of kandidaat zelf.

(10) Er komt een intensieve controle op vreemdelingenverblijf door invoering van nieuwe, kortdurende verblijfsvergunningen voor toegelaten vreemdelingen, frequente meldplicht bij de vreemdelingenpolitie, regelmatige straatcontroles en hoge boetes bij overtredingen. De marechaussee zal verder worden gemachtigd iedereen, ongeacht visumstatus, de toegang tot het land te ontzeggen bij verdenking van fraude of criminaliteit.

Bestuur

(1) Herstel nationale soevereiniteit: uit ‘EU’, ‘Schengen’, ‘Euro’, ‘NAVO’, ‘vluchtelingenverdrag’ – verwijdering van alle ‘internationale’ elementen uit de nationale wet- en regelgeving.

(2) Inheemse bestuurshegemonie: uitsluiting van alle niet-etnische en niet-geassimileerde Nederlanders, behalve rijksgenoten, uit alle publieke functies – inclusief overheidsfuncties, onderwijsfuncties en publieke media. Overheveling zittende minderheidsleden naar nieuwe minderheids zelfbestuur, onderwijs en media – vervroegde pensioenen, wachtgelden, (remigratie-)uitkeringen en andere overgangsregelingen voor niet herplaatsbare zittende minderheidsleden.

(3) Bestuurlijke ‘sfeersoevereiniteit’: voor alle etnische minderheden, inclusief rijksgenoten, vrijwillige formatie van eigen bestuur, eigen sociale voorzieningen, eigen onderwijs en eigen woongebieden op basis van eigen regels, eigen ordehandhaving en eigen belastinginning.

(4) Apolitieke overheid: einde actief en passief kiesrecht en verbod op politiek engagement voor ambtenaren, militairen, politiemensen, onderwijzers en academici die betaling ontvangen uit de (semi-)overheid. Vervroegde pensioenen, wachtgelden, uitkeringen en andere overgangsregelingen voor zittende creaturen van het ‘partijkartel’.

(5) Defeminisatie overheid: einde preferentiële selectie van vrouwen voor stages, banen en inhuuropdrachten bij (semi-)overheid – overheidsbanen gaan preferentieel naar (potentiële) kostwinners. Bestrijding feminisatie op de werkvloer: maatregelen tegen beoordelings- en vergadercultuur, communicatiedruk en sociale mediacontrole. Jaarlijkse parade van de krijgsmacht in Amsterdam.

(6) Versterking rechten van de Kroon, onder voorwaarde van waarborgen van nationale soevereiniteit: flexibele regeringsformatie door de Kroon los van parlementaire verkiezingen, benoeming van bepaalde hoogwaardigheids-bekleders (ministers, staatssecretarissen, burgemeesters, politiechefs, ambassadeurs) direct en exclusief door de Kroon (maar alleen etnische Nederlanders en rijksgenoten), wetgevend initiatief recht en vertragend vetorecht voor de Kroon, onbeperkt beroeps- en gratierecht bij en door de Kroon, herinvoering verbod op majesteitsschennis, vrije meningsuiting voor de Kroon, inhoud troonrede alleen bepaald door de Kroon.

(7) Kwaliteitscontrole op bestuur: hervorming van Eerste Kamer – reservering van helft van zetels voor adel (afgevaardigden ridderschappen) en kerken (afgevaardigden uit bisdommen en ouderlingencollege’s). Voorwaarden senatorschap: minimum leeftijd 40 jaar, academische kwalificatie, economische onafhankelijkheid (de functie wordt onbezoldigd).

(8) Van kiesrecht naar kiesprivilege: minimum leeftijd actief en passief kiesrecht Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraden en Waterschappen omhoog naar 21 respectievelijk 30 jaar, uitsluiting gedetineerden. Opkomstplicht, behalve voor authentieke religieus bezwaarden. Voorwaarden kiesrecht: militaire of maatschappelijke dienstplicht door mannen en netto belastingcontributie – uitzondering voor chronisch zieken, arbeidsgehandicapten en gepensioneerden met arbeidsverleden.

(9) Authentieke politieke vertegenwoordiging: afschaffing partijenstelsel. Zitting in Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraden en Waterschappen op basis van directe persoonlijke (districts)verkiezing en permanente terugroepbaarheid door kiezers. Geen bezoldiging uit openbare middelen, maar vanuit kandidaatsgebonden kiesfondsen die worden bekostigd uit verplichte maandelijkse contributie van alle kiesgerechtigden (equivalent aan gemiddelde kosten van huidig partijlidmaatschap). Verbod op anonieme en buitenlandse donaties aan kiesfondsen – verplichte inkomenstransparentie (bewindvoerderstoezicht) en verbod op bepaalde neveninkomsten voor alle gekozenen.

(10) Tegen bureaucratische ‘verdienmodel’ (r)overheid: afschaffing geautomatiseerde telefoonbeantwoording en keuzemenu’s bij overheden, directe corrigerende (juridische en bureaucratische) bevoegdheden voor ombudslieden, verruiming netwerk en dienstverleningscapaciteit consulaire posten in het buitenland, gratis identiteitsbewijzen voor kinderen en gepensioneerden, gratis gedragsverklaringen voor vrijwilligerswerk, gratis documentatie en legalisatie bij geboorte en sterven, gratis hulpverlening door consulaire posten in het buitenland, afschaffing hondenbelasting, substantiële verlaging en nationale standardisatie van alle griffie-, leges- en legalisatiekosten, invoeren gratis telefonie en postverkeer naar alle semi-overheidsinstanties.


Wetshandhaving

(1) Versterking politie: heropenen van permanent bemande politiebureaus in alle dorpen en wijken, herstel van de standaard persoonlijke aangifte (en de gevonden voorwerpen afdeling) van politiebureaus, vreemdelingenpolitie aanwezigheid op alle politiebureau’s voor het verwerken van heringevoerde ‘stempelplicht’ voor alle niet-permanent in Nederland verblijvende vreemdelingen.

(2) Etnische registratie via GBA: op vrijwillige basis – met ‘niets’ optie. Gratis genealogisch onderzoek op verzoek. Speciale commissies voor onderzoek naar etnische statistiek in misdaad en fraude.

(3) Eigen rechtspraak naar nationaliteit: met beperkte bevoegdheid ten aanzien van eigen gezins- en huwelijksrecht, eigen sociale voorzieningen en overtredingen en strafbare feiten binnen eigen de gemeenschap. Denaturalisatie en deportatie als standaard aanvullende straf voor misdrijven begaan door vreemdelingen en dubbel-paspoortige staatsburgers. Collectieve aansprakelijkheid van alle etnische gemeenschappen – ook de inheems Nederlandse – bij alle individuele inter-etnische misdrijven. Bij de door IDNL beoogde vergrote mate van etnische homogeniteit zullen de problemen van hoge regeldruk en falende wetshandhaving geleidelijk verminderen.

(4) Juryrechtspraak: voor bepaalde strafrecht zaken – jurykeuze uit ‘gelijken’ naar etniciteit, geslacht en stand.

(5) Standaard dader/slachtoffer/nabestaanden invloed op strafmaat: openbare bekentenis en spijtbetuiging van dader en vergevingsgezindheid en wraakwens van slachtoffer/nabestaanden krijgen allemaal een beperkte mate van invloed op strafmaat (bijvoorbeeld standaard extra percentage gevangenistijd of boete bij gebrek aan spijt bij dader en gebrek aan vergeving bij slachtoffer).

(6) Modern strafsysteem: afschaffen verhullende straffen als ‘taakstraffen’ en ‘TBS’. Raken waar het pijn doet: invoering (dagtijd-meetbare) dwangarbeid in plaats van gevangenisstraf, standaard ontzetting uit burgerrechten (kiesrecht, overheidsdienst, paspoortrecht) boven bepaalde strafmaat, invoering ontzegging rijbevoegdheid als straf voor aantal niet-verkeersgerelateerde misdrijven, verplichte en herkenbaar gestandaardiseerde kleding voor gedetineerden.

(7) Correctie ‘financiële scheefgroei’ in justitie: afschaffing justitiële ‘commercie’ – universele toegang tot gesubsidieerde rechtsbijstand, met inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Alle boetes en dwangsommen krijgen een bovengrens van 10% van het gezinsinkomen op maandbasis en kunnen ook niet leiden tot een inkomensval onder 90% van het sociaal minimum op jaarbasis – herhaaldelinquenten die deze grenzen systematisch opzoeken krijgen gedetineerde dwangarbeid. Verhogen letselschade bedragen voor slachtoffers van misdrijven.

(8) ‘Snel- en kleinrecht’: invoering van een aan de politie op gemeentelijk en stadsdeel niveau toegevoegde, onmiddelijk beschikbare, volledig bevoegde snelrecht sprekende ‘rijdende rechtbank’ voor bepaalde kleine geschillen (winkeldiefstallen, burenruzies, productgeschillen).

(9) Eenmalige ‘grote schoonmaak’: rigoureus en systematisch ‘uitkammen’ van ‘probleemwijken’ door speciaal-gemachtigde, gecombineerde teams van politie, vreemdelingendienst, snelrechters, maatschappelijk werk, jeugdzorg en dierenbescherming.

(10) Een verbod op het opzettelijk smadelijk belasteren van de christelijke godsdienst. Het christendom was en is nog steeds de fundamentele vorm van beleving van het transcendente door het Nederlandse volk. Een samenleving zal vergaan zonder dit visioen van het hogere, en daarom willen wij dit ankerpunt beschermen. Tevens pleiten wij voor een wederzijds respectvolle omgang met andere godsdiensten als basale fatsoensnorm voor een post-nihilistische samenleving, ook al vallen deze niet onder expliciete juridische bescherming.

(11) Herinvoering verbod op majesteitsschennis: het beledigen, beroddelen en ondermijnen van het koningshuis staat gelijk aan het beledigen, beroddelen en ondermijnen van het hoogste symbool van onze staatssoevereiniteit – dit kan een zelfrespecterend land niet tolereren. Het is voornamelijk het afgunstige en ambitieuze republikeinse deel van de ‘regentenklasse’, dat neerkijkt op het volk en het volkse ‘oranjegevoel’, dat baat heeft bij majesteitsschennis – deze ‘vrijheid’ ontzeggen wij hen. Daarnaast strafbaarstelling van beschadigen van nationale symbolen als vlag, staatswapen, historische monumenten etc.


Onderwijs

(1) Beëindiging ‘marktwerking’: scholen en universiteiten zijn geen bedrijven – er is geen plaats voor ‘bedrijfsvoering’, ‘commerciële targets’, ‘rendementsoverwegingen’ of ‘valorisatie-criteria’. Door verwijdering van de parasitaire ballast van overbetaalde en irrelevante ‘managers’, ‘consulenten’ en ‘marketing strategen’ kan veel geld worden bespaard.

(2) Beëindiging ‘internationalisering’: het Nederlands onderwijssysteem dient uitsluitend Nederlandse belangen – er is geen plaats voor ‘internationaal onderwijs’, buitenlandstalig onderricht en outsourcing van opleidingen en onderzoeksfaciliteiten naar het buitenland. Door uitsluitend Nederlandstaligen en alleen Nederlandse burgers toe te laten tot onderwijstaken kan het Nederlandse karakter van ons onderwijs worden gewaarborgd en worden de carrièrekansen van talentvolle Nederlanders in eigen land bevorderd. Buitenlandse studenten kunnen zich alleen na het afleggen van volwaardig staatsexamen Nederlands en tegen betaling van een verhoogd tarief inschrijven voor Nederlands onderwijs – er komt ook een numerus fixus voor buitenlandse studenten. De collegegelden gaan niet direct naar de onderwijsinstellingen, om een nadruk op meerbetalende buitenlandse studenten te voorkomen.

(3) Beëindiging ‘omgekeerde discriminatie’: alle vormen van ‘emanciperende’ wettelijke regelingen en fondsen zijn strijdig met het fundamentele belang van een zo hoog mogelijke kwaliteit van het onderwijs – er is geen plaats voor ‘vrouwenquota’s’, ‘allochtonenquota’s’, ‘vluchtelingenquota’s’ of oneerlijke ‘doelgroep-beurzen’. Door een nieuw ‘geeëfend speelveld’ krijgt academische kwaliteit weer voorrang boven politiek-correcte dagdromerij. De oneerlijke toegang van vluchtelingen, asielzoekers en illegalen tot welke vorm van onderwijs dan ook wordt beëindigd.

(4) Beëindiging oneerlijke buitenlandse concurrentie: het kan niet zo zijn dat Nederlandse studenten hun werkend leven met een hoge studieschuld beginnen terwijl buitenlandse studenten zonder een een dergelijke schuld vrije toegang tot de arbeidsmarkt hebben: alle Nederlandse studieschulden worden kwijtgescholden. Het kan ook niet zo zijn dat Nederlandse studies stelselmatig duurder zijn dan studies in buurlanden – de collegegelden en onderwijsbijdrages moeten worden aangepast aan het gemiddelde niveau van de studies in de ons omringende landen.

(5) Gerichte uitsluiting van buitenlandse diplomahouders: voor ambtelijke beroepen, veiligheidsberoepen en politieke functies is een ondubbelzinnige loyaliteit zo essentieel dat ze alleen mogen worden uitgeoefend door enkel-paspoortige Nederlandse staatsburgers met diploma’s behaald aan Nederlandse onderwijsinstellingen. Met deze criteria worden tegelijkertijd de staatsveiligheid, de maatschappelijke cohesie en de carrièrekansen van talentvolle Nederlanders bevorderd.

(6) Primaat van de Nederlandse taal: de Nederlandse taal dient de enige voertaal te zijn in al het onderwijs tot en met de bachelorfase, met uitzondering van een paar specifieke technische opleidingen van strategisch belang. Een andere uitzondering dient alleen te worden gemaakt voor het eigen onderwijs van autochtone minderheden (bijv. Fries en Papiamento). Andere etnische minderheden mogen hun eigen scholen opzetten, maar als hun kinderen naar Nederlandse scholen gaan dan dienen zij volledig en uitsluitend in het Nederlands te worden onderwezen. Instellingen en opleidingen dienen verplicht uitsluitend Nederlands te gebruiken in instellingsnamen, terminologie, lesmateriaal en publicaties. Niemand die het Nederlands niet als moedertaal spreekt mag door scholen en universiteiten in dienst worden genomen in welke positie dan ook buiten specifieke academische moderne-taalvakken en bepaalde (onmisbare) vakspecialisten in bepaalde strategisch-essentiële (technische) onderwijssectoren.

(7) Effectief ‘levenslang leren’: bij de nieuwe innovatie- en flexeconomie hoort een nieuw ‘levenslang leren’-model. Afschaffing van elke vorm van hoger tarief collegegeld (zoals het ‘instellingscollegegeld’) voor mensen met een hogere leeftijd of een eerdere opleiding. Toegang to volledige studiefinanciering voor iedereen tot tien jaar voor de pensioenleeftijd. Uitbreiding van studiefinancieringrechten ten behoeve van her- en bijscholing, ter (ruime) beoordeling van uitkeringsinstanties. Verruiming van de deeltijd- en avondstudie mogelijkheden aan reguliere onderwijsinstellingen. Maximale benutting digitale mogelijkheden tot afstandsonderwijs voor niet-technische en niet-medische opleidingen. Uitbreiding, stroomlijning en kostenverlaging ten aanzien van het scholingsaanbod van de Open Universiteit, afgesteld op arbeidsmarkt. Formalisering, accreditering en kostenverlaging ten aanzien van arbeidsmarkt-relevante opleidingen aan Volksuniversiteiten.

(8) Vrijheid van onderwijs: volledig recht op thuisonderwijs Daarnaast versterking van identiteit- en godsdienst-gerelateerd onderwijs: ouders krijgen meer ruimte voor zelfgekozen gescheiden onderwijs voor hun kinderen, in overeenstemming met hun zelfbeleefde groepsidentiteit en wereldbeeld. Vrijwillige segregatie naar godsdienst en geslacht is toegestaan.

(9) Defeminisering van onderwijs: de doorgeslagen feminisering en de structurele benadeling van jongens in het lagere en middelbare onderwijs moet worden bestreden. Mogelijkheid tot vrijwillig gekozen gescheiden onderwijs en een totale hervorming van het onderwijsmodel, met meer structuur, discipline en feitenkennis, zijn absolute noodzaak. Daarnaast vergt een realistische maatschappijvisie respect voor de primaire gezinskeuze van meisjes en de primaire kostwinnerskeuze van jongens. Enerzijds: de herinvoering van een gescheiden ‘huishoudschool’ voor meisjes, die voorbereidt op de hoge en vitale opgave van gezinsleven en moederschap, uitgebreid met een professionele onderwijs- en verzorgingsbevoegdheid is essentieel. Anderzijds: de herinvoering van een gescheiden ‘ambachtsschool’ voor jongens, die voorbereid op topniveau vakwerk. Een goed opgeleide arbeidersklasse voegt veel toe aan de levenskwaliteit en de zelfredzaamheid van ons volk. En zo hoeven er ook meteen geen ‘goedkope handarbeiders’ meer te worden geïmporteerd uit Oost-Europa.

(10) Effectief inburgeringonderwijs: ten behoeve van (aantoonbaar gemotiveerde en leerbare) immigranten die Nederlands staatsburger willen worden – landelijk gestandaardiseerd, hoogwaardig inburgeringonderwijs onder overheidsregie en zonder winstoogmerk. Dit onderwijs, aan te bieden in alle gemeenten, in voltijd, deeltijd en avondvarianten en met een strak en streng onderwijsschema, moet verplicht en totaal afdekkend beschikbaar worden voor een ieder die Nederlands niet als moedertaal heeft maar gemotiveerd is om het Nederlands staatsburgerschap te verwerven. Dit vergt een speciale uitvoerende instantie met wijde opsporingsbevoegdheid en volledig inzicht in de relevante databestanden van alle overheidsorganen (GBA, DUO, IND en Justis). Dit inburgeringsonderwijs dient te bestaan uit twee vakken, Nederlands en Burgerschap, waarvoor standaard staatsexamens op hoog niveau worden ingevoerd, af te nemen door specialistische commissies in plaats van door computers. Deelname wordt wettelijk verplicht voor alle assimilanten en de kosten worden inkomensafhankelijk – gratis voor iedereen op of rond het sociaal minimum. Niet-deelname, absentie en niet-halen van het diploma worden volgens een gestandaardiseerd systeem bijgehouden en automatisch verbonden aan bestuurlijke boetes, uitkeringskortingen, intrekking van rijbewijs, verval van verblijfsrecht, de-naturalisatie en uitzetting.

(11) ‘Burgerschapsonderwijs’: standaardonderdeel van zowel alle lagere en middelbare opleidingen als inburgering – zonder het verplicht vak Burgerschap wordt geen enkel diploma meer afgegeven. Dit vak behelst essentiële elementen van wetskennis, staatsleer en maatschappijleer en dwingt tot kennisname van normen en waarden, ongeacht opleidingsniveau. Het zal onder meer het bezoeken aan diverse maatschappelijke en culturele instanties en het beluisteren van lezingen door vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke groepen verplicht stellen. Na afronding komen schoolverlaters en inburgeraars die ook voor het staatsexamen Nederlands zijn geslaagd, mits zij voldoen aan aanvullende gedrags- en veiligheidscriteria, in aanmerking voor Nederlands staatsburgerschap. Aanname van Nederlands staatsburgerschap behelst een plechtige ceremonie en een eed van trouw aan het staatshoofd. Zonder te voldoen aan deze nieuwe staatsburgerschapseisen blijven vreemdelingen uitgesloten van alle overheidsfuncties, van kiesrecht en toegang tot sociale voorzieningen.

(12) Primaat van de Nederlandse cultuur: geschiedenis- en cultuuronderwijs, de publieke omroepen en culturele instellingen krijgen een vast quotum Nederlandse cultuurgeschiedenis. Publieke omroepen en publieke ruimte worden daarnaast gezuiverd van vreemdtalige namen, teksten en advertenties. De Nederlandse vlag, het portret van de Koning en het Nederlandse volkslied krijgen vaste plaatsen in onderwijs, publieke omroep en openbare ruimte. Vlag en portret worden prominent in beeld gebracht in alle overheidsgebouwen, onderwijsinstellingen en zorgfaciliteiten. Het volkslied wordt gebruikt in de dagafsluiting van alle omroepen.


Zorg

(1) Nationaal zorgfonds: een kwalitatief hoogwaardige, collectief bekostigde nationale zorgverzekering voor alle Nederlandse staatsburgers. De privatisering en commercialisering van de zorgsector wordt grotendeels ongedaan gemaakt. Het nationaal zorgfonds wordt bekostigd uit een inkomensafhankelijke premie plus kleine, contant te betalen eigen bijdrages ingevoerd voor elke niet-chronisch zorgvraag, Tandheelkundige zorg wordt gedekt door het nationaal zorgfonds. Niet evident noodzakelijke zorg – zoals cosmetische correcties en ‘life style therapieën’ – kunnen vrijwillig worden bijverzekerd tegen extra premiebetaling.

(2) Zorg voor kwetsbare groepen: de neo-liberale roverheid wegbezuinigde en geprivatiseerde opvang – verzorgingshuizen, verpleeghuizen, verslavingsklinieken en psychiatrische intramurale voorzieningen – worden heropend. We gaan deze faciliteiten combineren met een flexibele variëteit aan moderne, hoogwaardige zorg, zoals generatiewoningen, ouderencoaches, thuiszorg, mantelzorg en dagbesteding.

(3) Verbetering zorgdekking: goed dekkend ambulance en AED netwerk. Nacht- en weekenddiensten uitbreiden, Huisartsen weer terug naar wijken en dorpen. First response teams over heel Nederland. Kleine ziekenhuizen weer open met 24 uurs spoedeisende hulp; invoering vergoeding voor kuuroorden.

(4) Breken van de grip van grote commerciële bedrijven op zorgverlening en farmaceutische industrie: onderzoek naar en heroverweging van maximaal aantal alternatieven voor conventionele en standaard-farmaceutische behandelingen. Het breken van geneesmiddelenmonopolies door het strategisch produceren van generieke medicijnen op nationaal niveau.

(5) Coronamaatregelen: Opheffing van alle restricties in het publieke domein behalve grenscontroles/sluiting; inzet op bescherming van kwetsbare groepen zoals ouderen & chronisch zieken; campagne tegen obesitas als een belangrijke factor bij de gevolgen van een Coronabesmetting; uitbreiding ziekenhuiscapaciteit na jarenlange bezuinigingen; heronderzoek naar alle (Corona) vaccins’ op nationaal niveau; verbod op discriminatie op basis van vaccinatiestatus; vrij debat over alle Coronagerelateerde zaken zonder sociale- en staatsmedia censuur; investering in binnenlandse productie van strategische medicijnen & medische apparatuur.


Economie

(1) Gunstige vestigingsvoorwaarden voor zorgvuldig geselecteerde internationale bedrijven die in infrastructuur investeren en werkgelegenheid scheppen – gemodificeerd beleidsmodel Monaco/Liechtenstein. Vrijhandelszones voor specifieke, uitgeselecteerde internationale bedrijven, belastingvrijstelling voor kapitaalkrachtige internationale pensionados, BTW-vrijstelling voor voor-geselecteerd top-segment toerisme. Tegelijk striktere vestigingsvoorwaarden voor andere internationale bedrijven, ter bescherming van nationale en lokale ondernemers. Maatregelen tegen wildgroei aan grote winkelketens die kleine ondernemers, productkwaliteit en de sociale cohesie ondermijnen.

(2) De-privatisering publieke sfeer: maximale de-privatisering van OV, nutsbedrijven, post- en telecommunicatiebedrijven alsmede tenminste één grote bank.

(3) De-monetarisering publieke sfeer: maximaal niet-monetaire ‘bedrijfsvoering’ in (semi-)overheid (bestuur, rechtspraak, strijdkrachten, politie, zorg, onderwijs), ook door middel van herinvoering natura beloningen voor (semi-)overheidspersoneel (huisvesting, beroepskleding, kantine- en mensadiensten enz.).

(4) Eenmalige collectieve schuldsanering: er komt een eenmalige nationale schuldsanering van private personen, door finale kwijting vanuit banken en overheid, maar met specifieke vervolgmaatregelen zoals het afschaffen van het ‘rood staan’ op de bankrekening en het verstrekken van (bijstands-)uitkeringen zoveel mogelijk in natura en ‘vouchers’. De kosten van de eenmalige schuldsanering worden verhaald op de bankensector.

(5) Belastinghervorming: alle belastingen, inclusief gemeentelijke en waterschapslasten, worden centraal nationaal geheven (en inkomensafhankelijk) en vandaaruit herverdeeld. Nieuwe belastingvrije voet ter hoogte van sociaal minimum, standaard flat tax inkomstenbelasting met een tarief van 10% met 1% korting per niet-werkende echtgenoot en per kind, tot een maximum van 5% korting. Daarnaast krijgen gemeenten met recht een eigen flat tax te rekenen onder dezelfde voorwaarden. BTW wordt afgeschaft voor juridische en notariële diensten, zorg, medicijnen, medische hulpmiddelen, groente, fruit, vleesvervangers en een aantal basale voedselproducten. De BTW wordt fors verhoogd voor vleesproducten uit de bio-industrie, suikerhoudende frisdrank en fast food.

(6) Toeslagenhervorming: afschaffing huur-, zorg-, kinder- en kinderopvang-toeslagen. Voor uitkeringsgerechtigde bewoners van sociale huurwoningen wordt bewoning in ‘uitkering in natura’ veranderd: hun uitkering wordt met een equivalent bedrag verlaagd. Voor alle overige huren onder de huidige huurgrens wordt de effectieve huur gemaximeerd op 30% van het totale gezinsinkomen van de huurders – tot aan die grens. De commerciële zorgverzekeringen worden gedeprivatiseerd en ondergebracht in een Nationaal Zorgfonds, bekostigt uit een inkomensafhankelijke zorgpremie en uit bescheiden eigen bijdrages voor elke medische afspraak en elk medicatievoorschrift (voor kinderen, chronisch zieken en gehandicapten geen eigen bijdrage). De kindertoeslag wordt vervangen door een belastingkorting. De kinderopvangtoeslag wordt afgeschaft, met een overgangsregeling voor nu nog werkende moeders.

(7) Afschaffing bijstand: alle etnische Nederlanders en rijksgenoten in de bijstand worden heringedeeld naar (jong)arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en weduwe- en wezenstatus – buiten eigen schuld alleenstaande moeders vallen met hun kinderen onder de weduwe- en wezenstatus. In Nederland wonende en niet economisch onafhankelijke vreemdelingen, ook die in de bijstand, krijgen via een overgangsregeling, toegang tot remigratie-uitkeringen.

(8) Standaard verplichte nationale inkomensverzekeringen: voor werkloosheid, ziekte, arbeidongeschiktheid, ouderdom en nabestaanden (weduwen- en wezen) voor alle werknemers, ZZPers en MKB ondernemers. Verschillen in inkomensverzekeringen tussen werknemers, ZZPers en MKBers worden gelijkgetrokken. Verzekeringspremie wordt steeds betaald door verzekerde zelf – uitkering op sociaal minimum niveau, maar met mogelijkheid vrijwillige bijverzekering, betaald door verzekerde. Eerste twee ziekdagen standaard onverzekerd, doorbetaling gemaximeerd naar dienstverband tot maximaal een jaar.

(9) De-monetarisering inkomensverzekeringen: voor uitkeringsgerechtigde bewoners van sociale huurwoningen wordt bewoning in ‘uitkering in natura’ veranderd: hun uitkering wordt met een equivalent bedrag verlaagd. In Nederland woonachtige uitkeringsgerechtigden worden daarnaast vrijgesteld van zorgpremie, kunnen gratis met OV en krijgen energievouchers: hun uitkering wordt met een standaard bedrag verlaagd.

(10) Contant geld handhaven als wettig betaalmiddel: Ter bescherming van de privacy en vrijheid tegenover overheid en bedrijven moet contant geld worden ondersteund als wettig betaalmiddel. In alle fysieke transacties is men verplicht contant geld als betaalmiddel te accepteren.

(11) Herinvoeren kwalitatief hoogstaande middenstandsdiploma’s en streng-selectief vestigingsvergunningen stelsel voor MKB.

(12) Waardering vrijwilligerswerk: vrijstelling van arbeidsplicht gedurende werkloosheid bij gedocumenteerd vrijwilligerswerk ter hoogte van minimaal 24 uur p/week. Verplichte, gestandaardiseerde en substantiële beloning voor alle vormen van vrijwilligerswerk middels belastingvrije vrijwilligersvergoeding van half-minimumloon, tot een maximum van 12 uur p/week.

Solidariteit


(1) Solidariteit naar en van jonge mensen: afschaffing huidige studieleenstelsel, laag college- en schoolgeld, studiefinanciering tot en met Bachelorniveau door middel van flexibele combinatie van natura voorzieningen (gratis studentenhuisvesting, gratis zorgverzekering, gratis OV), verplichte ouderlijke bijdrage naar draagkracht en aanvullende basisbeurs naar prestatie – van terugbetaling is alleen sprake bij wanprestatie zonder overmacht. In ruil hiervoor verplichten jonge mensen zich na hun studie een aantal jaren, equivalent aan het aantal studiejaren, in Nederland hun beroep uit te oefenen.

(2) Solidariteit met laagopgeleiden: invoering minimumloonbanen in overheidsdienst maatschappelijk nuttige omgevingen – conciërges, conducteurs, toezichthouders, buurtwachten. Deze salarissen kunnen standaard verrekend worden met natura voorzieningen als sociale woningen, gratis OV en energievouchers maar stellen mensen toch in staat boven uitkeringsniveau bij te verdienen met het formele zelfrespect van werknemer-status.

(3) Speciale woonrechten voor kwetsbare mensen: voor ouderen, zieken, gehandicapten en gemoedsbezwaarden wordt grootschalig geïnvesteerd in gespecialiseerde woonomgevingen (bejaarden- en verzorgingstehuizen, inwoon-klinieken). Voor uitkeringsgerechtigde bewoners van zulke woonomgevingen wordt bewoning in ‘uitkering in natura’ veranderd: hun uitkering wordt met een equivalent bedrag verlaagd – de verzorgingsdienstverlening wordt gratis.

(7) Speciale reisrechten voor kwetsbare mensen: 1e klas OV vervoer wordt een privilege voor ouderen, gehandicapten, zieken, zwangere vrouwen, jonge moeders en – zover taakgerelateerd – mantelzorgers en vrijwilligers. Dit 1e klas OV vervoer wordt gratis.

(8) Cultuur voor iedereen: toegang tot alle openbare bibliotheken en musea wordt gratis voor kinderen, studenten, gehandicapten, chronisch zieken en gepensioneerden. Tot openbare bioscopen, theaters, concerten en festiviteiten krijgen deze groepen toegang tegen gereduceerd tarief. Abonnementen op kranten en tijdschriften en lidmaatschap van sport- en gezelschapsverenigingen krijgen deze groepen eveneens tegen gereduceerd tarief. Jaarlijks eenmalig gratis concerttoegang voor alle scholieren, studenten, en uitkeringsgerechtigden.

(9) De-commercialisatie publieke sfeer: Afschaffen commerciële reclame bij de publieke omroep. Verplichte zondagsluiting van alle winkels.

Econ-logie

Holistisch-ethische Diepte-Ecologie gecombineerd met maximaal-autarkische Volks-Economie

(1) Gecombineerde demo-eko-nomie: We stellen het EcoN-Logische lange-termijn demografische optimum voor Nederland op ongeveer 10 miljoen permanente inwoners – dit kan gemakkelijk worden bereikt door een systematisch vol te houden bevolkingspolitiek van grootschalige remigratie en repatriëring. Daarbij geldt ter wille van maximale etnische homogeniteit een streefpercentage van maximaal 5% niet-Westerse allochtonen, inclusief hun nazaten.

(2) Dierenrechten: totaalverbod op dierproeven, rituele slacht, invoer rituele slachtproducten, commerciële jacht, sleepnetvisvangst en inbeslagname huisdieren door deurwaarders. Zwaardere straffen voor dierenmishandeling. Invoering speciale dierenpolitie met volwaardige opsporing- en handhavingbevoegdheid.

(3) Dierenwelzijn: minimalisering circusdieren, dierentuin en dolfinaria bestanden. Invoering standaard vogel-zichtbaar glas in alle nieuwe hoogbouw. Verbod op commerciële sonartechnologie en geluidsintensieve industrie (heien van windmolenparken, sonarvisserij) ter zee. Verplichte zorgverzekering en gratis inentingen voor alle huisdieren en vee, met bescheiden eigen bijdragen voor medische zorg en medicijnen. Ter overbrugging komt er tijdens invoering van deze maatregelen een vangnet met subsidies, lastenverlichtingen en herscholingstrajecten voor getroffen beroepsgroepen.

(4) Consumptiehervorming: terugkeer naar een evenwichtig consumptiepatroon waarbij vooroorlogse vlees- en visconsumptie leidraad is. Geleidelijke afschaffing van de bio-industrie door invoering van hogere BTW op vlees- en visproducten uit deze industrie. Het eindresultaat moet zijn een kleinschalige en duurzame biologisch-dynamische veeteelt, landbouw en visserij – beschermd door hoge tarieven op concurrerende import vanuit het buitenland.

(5) Duurzaamheid: invoering statiegeld voor flessen en blikken. Invoering contant betalende recycle innamepunten voor glas, papier, plastic, metaal en chemisch afval. Opbrengst van ingezameld en verwerkt recycle materiaal belastingvrij voor particulieren en bedrijven. Energiebesparingsprogramma door bestrijding overmatig energiegebruik door invoering oplopende energie tariefschijven voor particulieren.

(6) Vliegreisbestrijding: bestrijding overmatig vakantievliegen door invoering zware vliegtaks: (a) voelbare kilometerheffing en (b) standaard minimumtarief ter hoogte van 150% equivalente treinreiskosten binnen een straal van 1200 kilometer vanaf de Nederlandse grens (met andere woorden: het binnen 12 uur met trein of auto bereisbare gebied).

(8) Vergroening: na remigratie van grote delen van de stedelijke minderheidsbevolkingen kan worden begonnen met de afbraak van stadsgetto’s en met de aanleg van parken en sportgebieden.

(9) Her-groening Groene Hart: verwijderen van de nieuwbouw, het asfalt, en de kassenbouw die door na 1990 in het Groene Hart zijn neergezet.

Internationaal

(1) Uit EU, Schengen, Euro. Voor zover verenigbaar met de herstelde nationale soevereiniteit: eventuele toetreding tot een (Noord-)Europese vrijhandelszone, maar zonder vrij verkeer van personen, eventuele toetreding tot een ‘Zwitsers’ of ‘Noors’ wisselkoers controle mechanisme zolang de Euro nog bestaat.

(2) Uit NAVO: de NAVO is nu een machtsinstrument van Amerikaans globalistisch imperialisme dat wordt misbruikt voor agressieoorlogen. Nederlandse NAVO-inzet zoals de agressie tegen Joegoslavië in 1999 en ‘Balkenende-iaans slaafs volgen van Amerikaans imperialisme zoals de agressie tegen Irak in 2003 zijn strijdig met het Nederlandse eigenbelang – en de Nederlandse internationale reputatie.

(3) Geopolitieke neutraliteit: pragmatische buitenlandse politiek gebaseerd op economische belangen, met respectvolle bejegening en evenwichtige benadering van alle andere soevereine staten, inclusief Rusland, China, India en Iran.

(4) Onafhankelijke diplomatie: voor zover in nationaal belang, ook diplomatieke betrekkingen en handelsovereenkomsten met de jure niet erkende maar de facto onafhankelijke landen zoals Abchazië, Somaliland en Taiwan.

(5) Einde ontwikkelingshulp: alle ontwikkelingshulp stopgezet. In plaats daarvan zet Nederland voorlopig in op grootschalige gesubsidieerde remigratie – remigratie uitkeringen zullen de economieën van de remigratielanden ten goede komen via ex-Nederlands ingezetenen en ex-Nederlandse staatsburgers.

(6) Rijksbeleid: Diplomatieke en humanitaire begunstiging van de inheemse rechten van de Molukkers en Papoea’s in Indonesië.

(7) Solidariteit met de Afrikaners: met alle mogelijke middelen beschermen van de inheemse rechten van de door het Zuid-Afrikaanse regime onderdrukte en bedreigde Afrikaner bevolking, desgewenst verlenen van Nederlands staatsburgerschap aan en repatriatie van de Afrikaner bevolking uit Zuid-Afrika.

( Bekijk het programma hier als pdf )

Afbeelding: 49973122756_fe177053ab_o.jpg, bijgesneden. © Fotograaf: Rob Dammers, bron: Flickr, licentie.___

Deze website is een initiatief van de culturele vereniging ‘Identiteit Nederland‘. Voor vragen en contact klikt u hier.